23

sent 16/12/62
update 16/12/62 
 

 

"รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์”

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Education Development and Evaluation Tests ประจำปี 2562 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ความร่วมมือกับบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และธนาคารออมสิน
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ