23

sent 16/12/62
update 16/12/62 
 

 

"งานวันวิชาการ “SW Academic Day 2019 วิทยาศาสตร์ก้าวไกล สุริยวงศ์ก้าวหน้า”

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ นำทีมงานฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมและสะท้อนผลการจัดโครงการ Project Approach ระดับปฐมวัย และโครงงานของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในงานวันวิชาการ “SW Academic Day 2019 วิทยาศาสตร์ก้าวไกล สุริยวงศ์ก้าวหน้า”
การดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 12- วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี