23

sent 05/12/62
update 06/12/62 
 

 

"กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและพิธีสดุดีเทิดพระคุณพ่อ ”

(ระดับปฐมวัย)
คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยร่วมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและพิธีสดุดีเทิดพระคุณพ่อ โดยเชิญตัวแทนพ่อระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 เข้าร่วมพิธี และเผยพระวจนะโดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ ผู้ช่วยศิษยาภิบาลคริสตจักรวัฒนา วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์
ภาพกิจกรรม

(ระดับประถมศึกษา)
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระคุณพ่อ และพิธีสดุดีเทิดพระคุณพ่อ โดยเชิญตัวแทนพ่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมพิธี และเชิญ ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ ผู้ช่วยศิษยาภิบาลคริสตจักรวัฒนา เป็นผู้เผยพระวจนะ วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์
ภาพกิจกรรม

(ระดับมัธยมศึกษา)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณพ่อ โดยเชิญ ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ ผู้ช่วยศิษยาภิบาลคริสตจักรวัฒนาเป็นผู้เผยพระวจนะ วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์ ซึ่งในโอกาสนี้ระดับมัธยมศึกษาได้เชิญชวนคณะครูและนักเรียนแกนนำเยาวชนครอบครัวพอเพียง ร่วมจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “ต้นไม้ของพ่อ” ด้วยการให้นักเรียนเขียนข้อความแทนใจหรือคำปฏิญาณที่จะทำดีเพื่อพ่อลงในริบบิ้นสีเหลือง แล้วนำมาผูกกับต้นลีลาวดีซึ่งเป็นต้นไม้เชิงสัญลักษณ์ในโรงเรียน
ภาพกิจกรรม