23

sent 02/12/62
update 03/12/62 
 

 

"กิจกรรมการส่งและรับจดหมาย นักเรียนระดับชั้นอนุบาล2”

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ร่วมทำกิจกรรมการส่งและรับจดหมาย โดยการให้นักเรียนวาดรูปและพับเป็นจดหมายส่งทางตู้ไปรษณีย์ให้แก่ผู้ปกครอง และเรียนรู้เรื่องวิธีการรับจดหมายจากบุรุษไปรษณีย์ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนเรื่อง "เทคโนโลยีและการสื่อสาร" วันพฤหัสบดีที่ 27 - วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562