23

sent 02/12/62
update 02/12/62 
 

 

"กิจกรรมกีฬาสี ระดับมัธยมศึกษา”

กิจกรรมกีฬาสี ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การวางแผน และการมีน้ำใจนักกีฬา ภายใต้ Concept "STRENGTH" นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีให้กับนักเรียนด้วย วันพฤหัสบดีที่ 28 - วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562