23

sent 29/11/62
update 29/11/62 
 

 

"คณะนักร้องประสานเสียง Anderson Serangoon Junior College จากประเทศสิงคโปร์ ”

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน อธิษฐานเปิดและกล่าวต้อนรับ ในโอกาสมาแสดงการขับร้องประสานเสียงและทำ Workshop ร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์