23

sent 29/11/62
update 29/11/62 
 

 

"คณะครูจาก South View Primary School ประเทศสิงค์โปร์เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ”

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจาก South View Primary School ประเทศสิงค์โปร์ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและชมพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562