23

sent 29/11/62
update 29/11/62 
 

 

"นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ สวนสามพรานและพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จ.นครปฐม ”

อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อธิษฐานเผื่อสำหรับการเดินทางไปทัศนศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการไปทัศนศึกษา ณ สวนสามพรานและพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จ.นครปฐม วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 การไปครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และสภาพภูมิประเทศของจ.นครปฐม พร้อมกับการร่วมกิจกรรมวิถีไทยทั้ง 12 ฐาน โดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและลงมือทำด้วยตนเอง เช่น การปั้นตุ๊กตาดินเหนียว การสานปลาตะเพียนด้วยใบมะพร้าว งานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติ การเลี้ยงและทำปุ๋ยมูลไส้เดือน เป็นต้น และชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของอาจารย์ดวงแก้ว พิทยากรศิลป์