23

sent 27/11/62
update 27/11/62 
 

 

"การแข่งขันรายการความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับภาษา ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนร่วมการแข่งขันรายการความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับภาษา ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในงาน “มหกรรมญี่ปุ่นรังสิต” RSU Japanese Fair 2019 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จัดโดยภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
สรุปผลการแข่งขัน นักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันปริศนาอักษรไขว้ภาษาญี่ปุ่น
1. นางสาวปัทมพร กรีใจวัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
2. นางสาวอารียา ภูประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันตอบปัญหาและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
1. นางสาวอารียา ภูประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
2. นางสาวมทนี โอภาสศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
3. นางสาวธัญชนก สินเหลือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4