23

sent 27/11/62
update 27/11/62 
 

 

"นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม ”

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ อธิษฐานสำหรับการเดินทางของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม ภายใต้ชื่อ “ โรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์”กับแนวคิด วิถิไทย ริมสายน้ำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ในการนี้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครปฐม สถานที่สำคัญ และได้ร่วมกิจกรรมวิถีไทย 12 ฐาน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านประสบการณ์ตรงด้วยการเรียนรู้และลงมือทำ เช่น งานปั้นดินเหนียวแบบโบราณ งานศิลปะจากสีธรรมชาติ สาวไหม-ทอผ้า การทำยาดมสมุนไพร และทดลองดำนา เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้เที่ยวชมตลาดน้ำดอนหวาย ตลาดเก่าแก่ในอดีตสมัยรัชกาลที่ 6 ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครปฐมที่ทรงคุณค่า