23

sent 21/11/62
update 21/11/62 
 

 

"คณะผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬาราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ”

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในโอกาสนำคณะผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬาราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องพระพร อาคารอำนวยการ