23

sent 21/11/62
update 21/11/62 
 

 

" นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา และฝึกทักษะวิศวกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ “3D modelling design and 3D Printer”

อาจารย์มลฤดี ขวัญชุม ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา และฝึกทักษะวิศวกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ “3D modelling design and 3D Printer” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์) นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สร้างแรงบันดาลใจ ฝึกทักษะทางวิศวกรรม สร้างสรรค์ชิ้นงานต้นแบบ สามารถประยุกต์ใช้การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562