23

sent 18/11/62
update 18/11/62 
 

 

" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 แผนการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ”

ผู้อำนวยการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน และคุณครูระดับมัธยมศึกษา พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 แผนการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการความร่วมมือกับกลุ่มโรงเรียนมัธยมชั้นนำ ที่เป็นเครือข่าย ในการนี้นักเรียนได้รับฟังบรรยายจาก รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันฯ และนักเรียนมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบัน จุดประกายความคิด และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี์