23

sent 15/11/62
update 15/11/62 
 

 

"นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร”

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อธิษฐานเผื่อสำหรับการเดินทางไปทัศนศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ตลอดจนได้เรียนรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ ฟอสซิลไดโนเสาร์ สเตชั่นอาชีพต่างๆ พร้อมเสื้อผ้า ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการสร้างสรรค์ความคิดใหม่