23

sent 15/11/62
update 15/11/62 
 

 

"อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนโครงการยุคใหม่แบบมุ่งผลลัพธ์”

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และคณะครูจากโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนโครงการยุคใหม่แบบมุ่งผลลัพธ์” วิทยากรโดย ดร.อรรถพล จันทร์ชีวะ และทีมงานบริษัทแพลน เทรนนิ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์