sent 11/11/62
update 11/11/62 
 

 

"ร่วมกิจกรรมอบรม I Can Do CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลผู้สูงอาย”

อาจารย์นภาวรรณ จินตชิน ครูแกนนำมูลนิธิครอบครัวพอเพียงนำตัวแทนนักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ร่วมกิจกรรมอบรม I Can Do CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลผู้สูงอายุ จัดโดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียงร่วมกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การเป็นจิตอาสาด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและเป็นระบบ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี