sent 11/11/62
update 11/11/62 
 

 

"ร่วมงาน “30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา”

อาจารย์นภาวรรณ จินตชิน ครูแกนนำมูลนิธิครอบครัวพอเพียงนำตัวแทนนักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ร่วมงาน “30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา จัดโดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศิจกายน พ.ศ. 2562 ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์