sent 08/11/62
update08/11/62 
 

 

การประชุมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อธิษฐานเปิดและปิดการประชุมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ที่สมัครใจเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.) วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุขเบื้องต้น และสามารถนำไปปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือครูพยาบาลได้ โดยทีมวิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเอลลินวู้ด