sent 04/11/62
update04/11/62 
 

 

งาน En souvenir de SAR la Princesse Galyani Vadhana et de sa vision pour L'enseignement du francais " Horizon 4.0 pour Le francais en Thailande"

วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2562 นางสาวศุภนุช ศิริญาติ ม.6/5 เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนด ในงาน En souvenir de SAR la Princesse Galyani Vadhana et de sa vision pour L'enseignement du francais " Horizon 4.0 pour Le francais en Thailande" จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ โรงเรียนอัสสันชัญ เขตบางรัก
ผล: ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และจะได้เข้าเฝ้ารับรางวัลกับสมเด็จพระกนิษฐาวชิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ฝึกซ้อมโดย อ.อรพินท์ สาธุจรัญ

นางสาวภัทรานิษฐ์ เฟื่องคอน ม.6/5 เข้าร่วมการแข่งขันเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส
ผล:ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 และ จะได้เข้าเฝ้ารับรางวัลกับสมเด็จพระกนิษฐาวชิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ฝึกซ้อมโดย อ.พิมพวัลคุ์ สุวรรณทัต