sent 04/11/62
update04/11/62 
 

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การพัฒนาด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของโรงเรียนด้านพัฒนาแนวการจัดการเรียนการสอน พัฒนาอาจารย์ผู้สอนซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติของประเทศ แบบโมดูลของสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี