sent 04/11/62
update04/11/62 
 

 

รีทรีตหัวข้อ "Wattana Characters"

ผู้บริหารและคณะครู 3 ระดับ ร่วมรีทรีตหัวข้อ "Wattana Characters" วิทยากรโดยศจ.สุรเชษฐ์ วรพันธนายุต  อาจารย์สายชล คูหาวรรณ และ อาจารย์เสกสรร เทพจันทร์ตา ทีมผู้รับใช้พระเจ้าในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์