sent 04/11/62
update04/11/62 
 

 

งานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงาน งานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019” และเข้ารับรางวัล โรงเรียนต้นแบบดีเด่นระดับภูมิภาค และโรงเรียนดีเด่นระดับประเทศ ห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล (ระดับประถมศึกษา) จากโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 200 โรงเรียน    ทั่วประเทศ
ในการนี้ นางสุภลักษณ์  ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และนางเกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้ารับโล่รางวัล จาก นายณัฐพล  นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  (จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ   วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562)  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้ดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งผ่านพื้นที่พัฒนา         นักประดิษฐ์ดิจิทัล มุ่งส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ศึกษา แบ่งปันความรู้ และพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะด้านการโค้ดดิ้งผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ และทักษะด้านดิจิทัลอื่น ๆ กับอุปกรณ์จริง นักเรียนเกิดการเรียนรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ต่อยอดสู่การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรม อันเป็นพื้นฐานสำคัญ            ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้ในอนาคต โครงการพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล depa Young Maker Space development (depa) 
#depa #Cubeto #depayoungmakerspacedevelopment #depaYMSD #codingthailand #ComputerScience #วิทยาการคำนวณ #โรงเรียนต้นแบบ #พื้นที่นักประดิษฐ์ดิจิตอล