sent 04/11/62
update04/11/62 
 

 

สัมมนาครู LearnEducation ประจำปี 2562 หัวข้อ "21st Century Happy Learning Together

สัมมนาครู LearnEducation ประจำปี 2562 หัวข้อ "21st Century Happy Learning Together ร่วมเคียงข้าง สร้างการเรียนรู้ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21" วันที่ 15-16 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับรางวัลพัฒนาการผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 โดยวัดจากความก้าวหน้าการทดสอบระดับชาติ O-NET มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และระดับประเทศ จากกว่า 150 โรงเรียนในโครงการ Learn Education อาจารย์มลฤดี ขวัญชุม ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกระดับมัธยมศึกษา เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้ารับรางวัล