sent 11/10/62
update11/10/62 
 

 

ค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562

ค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระหว่าง วันจันทร์ที่ 7 – พุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ตำนานป่ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ฝึกทักษะกระบวนการคิด การทำงานเป็นทีมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 -6 มีกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรม Asteroid Dodgs , Scavenger Hunt ,Miracle My Bag การผจญภัยในรัตติกาล (Adventure Night ) กิจกรรม Walk Rally สอดแทรกบูรณาการWattana Characters งานประดิษฐ์กล้องสลับลาย (Kaleidoscope ) กิจกรรมDrama “Survival in Universe” รวมทั้งก่อนเดินทางกลับนักเรียนได้มีโอกาส ไปทัศนศึกษาเรียนรู้ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ Space inspirium โดยมีอาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ เดินทางเยี่ยมเยียนและเป็นกำลังใจให้นักเรียน และอาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมกับทีมครูแผนกประถมศึกษา เป็นวิทยากรและดูแลนักเรียน
ในการเข้าร่วมกิจกรรม