sent 10/10/62
update10/10/62 
 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” Professional Learning Community:PLC ร่วมกับอาจารย์กัมปนาท ธรรมผาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษและวิเทศสัมพันธ์ โดยให้ความรู้แก่ครูระดับประถมศึกษา ฝึกปฏิบัติการตามกระบวนการ คุณครูมีความรักในการเรียนรู้ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพระพร อาคารอำนวยการ