sent 09/10/62
update09/10/62 
 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Professional Learning Community”

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และอาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Professional Learning Community” เพื่อการสร้างเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูให้กับคณะครูระดับปฐมวัย วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพระพร อาคารอำนวยการ