sent 09/10/62
update09/10/62 
 

 

ค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562

ค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระหว่าง วันพุธที่ 2 – ศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ตำนานป่ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ทักษะชีวิต เช่น กิจกรรม Team Building กิจกรรม Thinking skills กิจกรรม Talent show กิจกรรม Walk rally 16 ฐานการเรียนรู้ กิจกรรม Magic night bazar รวมทั้งกิจกรรม Applying skills โดยมีอาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมกับทีมครูแผนกมัธยมศึกษา ดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม