sent 04/10/62
update07/10/62 
 

 

ร่วมนำกล่องนมไปบริจาคเพื่อผลิตเป็นหลังคาบ้าน ตามโครงการ “รักวัฒนา รักษ์สิ่งแวดล้อม”

อาจารย์นภาวรรณ จินตชิน ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้นม.5/5 ตัวแทนศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมนำกล่องนมไปบริจาคเพื่อผลิตเป็นหลังคาบ้าน ตามโครงการ “รักวัฒนา รักษ์สิ่งแวดล้อม” วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม บริษัทไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด