sent 26/09/62
update26/09/62 
 

 

ประกาศเกียรติคุณองค์การที่มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณองค์การที่มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นางกุสุมา ทองช่วง รองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารและต่างประเทศ เป็นผู้รับมอบ จาก นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร