sent 19/09/62
update19/09/62 
 

 

โครงการคุ้มครองเด็กสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ครูศาสนาจิรภัทร์ จุณณวัตต์ หัวหน้าโครงการคุ้มครองเด็กสภาคริสตจักรในประเทศไทย นำทีมคณะทำงาน คุ้มครองเด็กสภาคริสตจักรในประเทศไทย ติดตามการดำเนินงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กร่วมกับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย วัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ
การนำข้อปฏิบัติการคุ้มครองเด็กฯ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนการดำเนินงาน “การพัฒนาข้อปฏิบัติการคุ้มครองเด็ก เพื่อการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยของนักเรียน “Child Safeguarding School” เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพระพร