sent 19/09/62
update19/09/62 
 

 

เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่11 หัวข้อ"เสน่ห์ท่องเที่ยวแดนมังกร"

วันเสาร์ที่14 กันยายน พ.ศ. 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่11 หัวข้อ"เสน่ห์ท่องเที่ยวแดนมังกร" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก ผลการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
1. นางสาวปภาวี ไท้ทอง ม.4/4, นางสาวพิมพ์ณ์ฌชา ซ้อนศรี ม.5/4 และนางสาวอนัญญา แซ่ฮุ้น ม. 6/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศตอบปัญหาวัดระดับความรู้ภาษาจีน ได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีนเป็นเวลา 1 เดือน
2.นางสาวมุทิตาภรณ์ ฟาน ม.6/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย