sent 19/09/62
update19/09/62 
 

 

กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์กลางวัน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 “Heling Pouch”

อาจารย์มยุรี มีล้อม ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกประถมศึกษา พาตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา มอบถุงผ้าใส่ยา จำนวน 400 ใบ ได้จากการที่นักเรียนลงมือปฏิบัติฐานกิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์กลางวัน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 “Heling Pouch” สำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ตรงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี Good Health and Well-Being (วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562)