sent 16/09/62
update16/09/62 
 

 

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรการศึกษาหัวข้อ “เส้นทางสู่โอกาสทางอาชีพในระดับนานาชาติ”

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรการศึกษาหัวข้อ “เส้นทางสู่โอกาสทางอาชีพในระดับนานาชาติ” (Pathways to the Global Career Opportunity) และจัดทำปฏิบัติการเชิงวิชาการ หัวข้อ “ผู้ประกอบการสู่โลกดิจิทัล” (I-Start up) ของคณะบริหารธุรกิจ พร้อมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียนที่สนใจ จัดโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 130 ปีฯ