sent 16/09/62
update16/09/62 
 

 

อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิทยากรจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณยุพยงค์ ทีปประสาน (พยาบาลวิชาชีพ) และคณะ ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารศตวรรษานุสรณ์