sent 13/09/62
update13/09/62 
 

 

การเข้าประกวด “ทูตน้อยไอคอนสยาม ปีที่ 4”

ขอแสดงความยินดีแด่ ด.ญ.กิรัชพัชร์ ศิริเสรีวัฒนา, ด.ญ.อชิรญา อัครเสถียรวงศ์, ด.ญ.อรชพร ช่างทอง และด.ญ.เตชินี วลิตถิรคุณ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น 1 ในจำนวน 20 ทีม จากการเข้าประกวด “ทูตน้อยไอคอนสยาม ปีที่ 4” เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ไอคอนสยาม จัดโดยไอคอนสยามร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดหาเยาวชนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจความเป็นไทยเป็นตัวแทนทำภารกิจเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม เป็นเวลาหนึ่งปี