sent 06/09/62
update06/09/62 
 

 

ชมการแสดงดนตรี "คณะนักร้อง Oscar Williams and The band of Life"

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และอาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ จากสถานทูตอเมริกา และคณะนักร้อง Oscar Williams and The band of Life เข้าแสดงดนตรีและการขับร้อง Gospel Music แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และ workshop ร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียง Wattana Girls’ Chorus ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี อาคารอายะดา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562