sent 03/09/62
update03/09/62 
 

 

กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (ค่ายกลางวัน)

กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ค่ายกลางวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป้าหมายฝึกทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข สนุกสนาน ในการนี้ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ ได้เยี่ยมเยียน ร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจนักเรียนทุกคน วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ บริเวณสนามและอาคารเรียน ระดับประถมศึกษา