sent 02/09/62
update02/09/62 
 

 

กิจกรรมการบรรยายเรื่อง “สูตรลัดเอาชนะมนุษย์เมนส์”

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อธิษฐานเปิด กิจกรรมการบรรยายเรื่อง “สูตรลัดเอาชนะมนุษย์เมนส์” เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่แสดงออกทางกายและอารมณ์ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วิทยากรโดย นายแพทย์สกิทา ม่วงไหมทอง แผนกเวชศาสตร์มารดาและทารก โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี