sent 30/08/62
update30/08/62 
 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง Financial Literacy

ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง Financial Literacy ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับจัดจำหน่าย และการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ตลอดจนการทำโมเดลวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบของธุรกิจ (Business Model Canvas) ซึ่งผลจากการนำเสนอทำให้เห็นว่านักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์เรื่องธุรกิจจำลองได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้รับส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้และเข้าใจในอาชีพแต่ละอาชีพมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชาชีพที่ตนเองชอบและถนัดในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจากการนำเสนอผลงานของนักเรียนในครั้งนี้ ได้รับการอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ระดับปริญญาโทเกียรตินิยมเหรียญทอง สาขาการเงิน University of Sydney (Australia) และ ระดับปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Oregon (USA) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 และ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 130 ปีฯ