sent 29/08/62
update29/08/62 
 

 

กิจกรรม "Open House ระดับปฐมวัย”

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนระดับอนุบาล ร่วมต้อนรับผู้ปกครองในกิจกรรม “วัฒนาเปิดบ้าน” Open House ระดับอนุบาล วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์และอาคารเรียนระดับอนุบาล สำหรับกิจกรรมการเปิดบ้านครั้งนี้ประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาระดับอนุบาลสู่ประถมศึกษา” วิทยากรโดย รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย และการเสวนาย่อยตามความสนใจเรื่องต่างๆ อาทิ กิจวัตรประจำวันนักเรียนอนุบาล การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร PEC วิธีการเรียนรู้แบบ Project Apporch เป็นต้น