sent 28/08/62
update28/08/62 
 

 

กิจกรรม "Open House ระดับประถมศึกษา”

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา ร่วมต้อนรับผู้ปกครองในกิจกรรม Open House ระดับประถมศึกษา วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์ และอาคารเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งการเปิดบ้านครั้งนี้ประกอบด้วยการเสวนาหัวข้อ “Lesson Study” วิทยากร โดยรองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ การเสวนาย่อยเรื่องต่างๆ อาทิ CCT Thinking School Model, Premium English Courses, Depa Coding, ชีวิตนักเรียนหอพัก เป็นต้น