sent 26/08/62
update26/08/62 
 

 

กิจกรรม "ฝึกทักษะวิศวกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ “3D modelling design and 3D Printer”

กิจกรรมฝึกทักษะวิศวกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ “3D modelling design and 3D Printer”
ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา และฝึกทักษะวิศวกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ “3D modelling design and 3D Printer” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์) จำนวน 26 คน วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 07.00 – 17.00 น. ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ