sent 26/08/62
update26/08/62 
 

 

กิจกรรม "งานวิชาการบูรณาการอาเซียน 3 ระดับ"

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ เป็นประธานและอธิษฐานเปิดงานวิชาการบูรณาการอาเซียน 3 ระดับ ปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประกวดแฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิลจากตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียน กิจกรรมโชว์และแข่งขันเครี่องร่อน กิจกรรมหมู่บ้านอาเซียนรวมใจ กิจกรรมห้องสมุดอาเซียน เป็นต้น ซึ่งปีนี้โรงเรียนให้นักเรียนเตรียมแก้วน้ำ ถุงผ้า และภาชนะสำหรับใส่อาหารมาใช้แทนถุงพลาสติก เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม