sent 23/08/62
update23/08/62 
 

 

กิจกรรม "รักการอ่าน รักการเรียนรู้ยุค 4.0"

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และอาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อธิษฐานและร่วมส่งนักเรียนระดับชั้นป.4-ม.3 เดินทางไปเข้าค่ายวัฒนาวิทยาลัย การอ่านสร้างนักคิดกับนานมีบุ๊คส์ ตอน “รักการอ่าน รักการเรียนรู้ยุค 4.0” ระหว่างวันที่17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์ Go Genius Learning Center จังหวัดนครราชสีมา