sent 23/08/62
update23/08/62 
 

 

กิจกรรม "แข่งขันกระโดดเชือก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6"

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมแข่งขันกระโดดเชือก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ใน โครงการสามัคคีคือพลัง เพื่อสร้างความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6 -15 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ สนามหน้าอาคารเรียน ระดับประถมศึกษา