sent 20/08/62
update20/08/62 
 

 

กิจกรรม "น้องเล็กปลูกผัก"

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม "น้องเล็กปลูกผัก" โดยเด็กๆ ลงมือปลูกผักกวางตุ้ง ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562 แล้วช่วยกันรดน้ำ สังเกต เฝ้าดูการเจริญเติบโต จนนำมาสู่การเก็บเกี่ยวผักกวางตุ้ง และนำมาประกอบอาหาร เมนู "ไข่เจียวและหมูทอดผักกวางตุ้ง" และเพื่อปลูกฝังเรื่องการรับประทานผักให้กับเด็ก ใน วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562