sent 20/08/62
update20/08/62 
 

 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างภูมิคุ้มกัน...รู้เท่าทันสื่อให้กับเยาวชน”


อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อธิษฐานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างภูมิคุ้มกัน...รู้เท่าทันสื่อให้กับเยาวชน” ตามโครงการ “ใช่ก่อนแชร์..ชัวร์ ก่อน ชอบ” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันแก่นักเรียน จัดโดยสมาคมเยาวชนพัฒนาเมือง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์