sent 15/08/62
update15/08/62 
 

 

กิจกรรม “ โครงการ กินตามแม่ : กินเปลี่ยนโลก ”


นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นนกสีฟ้า ระดับประถมศึกษา และนักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนนีพันปีหลวง ภายใต้ชื่อโครงการ กินตามแม่ : กินเปลี่ยนโลก กิจกรรมเน้นตามแนวทางพระราชดำริของพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญเรื่องการกินอย่างไรไม่ให้เป็นโรค พระองค์ทรงเน้นให้กินอาหารท้องถิ่น กินตามฤดูกาล ซึ่งเมนูที่นำมาสาธิตเป็นเมนูเพื่อสุขภาพ และฐานกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง Sustainable Development Goals–SDGs เป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานใหญ่ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร