sent 15/08/62
update15/08/62 
 

 

กิจกรรม “Wattana Characters เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ”

อาจารย์ชุลีพร เหง้าพรหมมินทร์ หัวหน้าระดับ ม.5 และคุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกันจัดกิจกรรม Wattana Characters เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีฐานกิจกรรม กระโดดเชือกสามัคคี สนุกกับ Hamster ซุปเปอร์แมนขนส่ง หรรษาบอลลูน วิ่งเปี้ยวลูกโป่งน้ำ และฐานหยิบได้แต่สุดเอื้อม นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันในการวางแผนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการทำงานกีฬาที่นักเรียนจะเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดกิจกรรม วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ หน้าอาคารเรียน 1919