sent 08/08/62
update 08/08/62 
 

 

"กิจกรรม "น้องเล็กปลูกผัก"


นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม "น้องเล็กปลูกผัก" โดยเด็กๆ ลงมือปลูกผักบุ้ง ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562 แล้วช่วยกันรดน้ำ สังเกต เฝ้าดูการเจริญเติบโต จนนำมาสู่การเก็บเกี่ยวผักบุ้ง และนำมาประกอบอาหาร เมนู "เทมปุระผักบุ้ง" และเป็นกุศโลบายปลูกฝังเรื่องการรับประทานผัก ใน วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562